Discosfera.pl

NIP: 6351860292

Marzankowice 44

43-178 Ornontowice

Kontakt: kontakt@discosfera.pl

Telefon: +48 505 419 908

 

DEFINICJE

1.1. W niniejszym regulaminie:

(a) „Kaucja” oznacza zabezpieczenie na warunkach określonych w punkcie 10.1;

(b) „Miejsce Wydarzenia” to miejsce, w którym odbywa się wydarzenie zlecone przez Zleceniodawcę;

(c) „Osoby Uczestniczące” to uczestnicy wydarzenia zleconego przez Zleceniodawcę;

(d) „Pakiet” to jeden z dostępnych zestawów usług opisanych w punkcie 6;

(e) „Rezerwacja” to dokonanie rezerwacji terminu na wydarzenie;

(f) „Siła Wyższa” to zdarzenie niezależne od Stron, takie jak katastrofy naturalne, działania wojenne, strajki itp.;

(g) „Sprzęt” to zestaw elementów opisanych w punkcie 2.1(c);

(h) „Wynagrodzenie” to suma, jaką Zleceniodawca płaci Wykonawcy za świadczenie usług;

(i) „Zadatek” to kwota, którą Zleceniodawca wpłaca na poczet wynagrodzenia.

(j) „Wydarzanie” to wydarzenie rozrywkowe zorganizowane przez Zleceniodawcę zgodnie z ustalonymi warunkami.

ZAKRES USŁUG

2.1. Wykonawca świadczy usługi na podstawie Umowy, obejmujące w szczególności:

(a) Udostępnianie Sprzętu na czas Wydarzenia zgodnie z opisem w punkcie 2.1(c);

(b) Dowóz Sprzętu na wskazane Miejsce Wydarzenia i jego odbiór po zakończeniu Wydarzenia;

(c) Montaż Sprzętu przed Wydarzeniem i przeprowadzenie szkolenia z obsługi;

(d) Dodatkowe usługi zależnie od wybranego Pakietu.

2.2. Dokładny zakres usług ustalany jest indywidualnie między Stronami przy zawieraniu Umowy.

2.3. Wykonawca może świadczyć część usług za pośrednictwem podwykonawców, zgodnie z zgodą Zleceniodawcy.

ZADATEK

3.1. Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić Zadatek w terminie 3 dni od zawarcia Umowy na konto bankowe Wykonawcy.

3.2. W przypadku braku wpłaty Zadatku w podanym terminie, Umowa ulega rozwiązaniu.

3.3. Zadatek ulega zaliczeniu na poczet Wynagrodzenia po wykonaniu Umowy.

3.4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron lub w wyniku Siły Wyższej, Zadatek zostaje zwrócony w ciągu 7 dni roboczych.

3.5. Rezygnacja Zleceniodawcy przed datą Wydarzenia nie skutkuje zwrotem Zadatku.

ZMIANA REZERWACJI

4.1. Zmiany Rezerwacji wymagają zgłoszenia przez Zleceniodawcę na adres e-mail: kontakt@discosfera.pl.

4.2. Anulowanie Rezerwacji bez określenia nowego terminu lub w przypadku braku dostępnych terminów nie skutkuje zwrotem Zadatku.

4.3. Przeniesienie Rezerwacji na inny termin jest możliwe najpóźniej tydzień przed Wydarzeniem, jeśli są dostępne wolne terminy.

REZYGNACJA I ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1. W przypadku braku współpracy Zleceniodawcy, uniemożliwiającej świadczenie Usług, Wykonawca może rozwiązać Umowę po uprzednim upomnieniu.

5.2. Wykonawca może rozwiązać Umowę w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Zleceniodawcę, jeśli nie zostanie ono usunięte w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

5.3. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron.

5.4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę bez uzasadnionej przyczyny, Zadatek nie podlega zwrotowi.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Ceny usług określane są indywidualnie w zależności od wybranego Pakietu i innych uzgodnionych elementów.

6.2. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować całość Wynagrodzenia najpóźniej w dniu Wydarzenia, chyba że strony postanowią inaczej.

6.3. Brak płatności w wyznaczonym terminie uprawnia Wykonawcę do odmowy realizacji Usług.

6.4. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od kwoty zaległej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie Strony.

7.2. Strony zobowiązują się do współpracy na rzecz rzetelnej realizacji Umowy.

7.3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7.5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia - sądem właściwym dla siedziby Wykonawcy.

7.6. Niniejszy regulamin jest własnością intelektualną Wykonawcy i nie może być kopiowany lub rozpowszechniany bez jego zgody.

 

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024

Regulamin

kontakt@discosfera.pl

Discosfera.pl - bo impreza to nie tylko muzyka, ale także niezapomniane wrażenia! Nasz dmuchany namiot to hit na każdej imprezie! Zaskocz swoich gości niebanalnym miejscem do tańca i szaleństwa!  Odkryj, jak zrobić imprezę na miarę disco!